به گفته تمام فلاسفه، سخت ترین پرسشی که می توان مطرح کرد، این سوال است که:
"فلسفه چیست؟"
در حقیقت، هیچ گاه نمی توان گفت فلسفه چیست؛ یعنی هیچ گاه نمی توان گفت: فلسفه این است و جز این نیست؛ زیرا فلسفه، آزاد ترین نوع فعالیت آدمی است و نمی توان آن را محدود به امری خاص کرد.

عمر فلسفه به اندازه عمر انسان بر روی زمین است و در طول تاریخ تغییرات فراوانی کرده و هر زمان به گونه ای متفاوت با دیگر دوره ها بوده است.

فلسفه از اشتیاق به کشف ماهیت چیزها ناشی شده است و به عنوان روش خاصی برای فهمیدن رازهای دنیا پدید آمده است . فیلسوفان مشتاق بودند که ذات چیزها را کشف کنند و فلسفه را به عنوان روش خاصی برای درک رازهای جهان ابداع کردند .روشی که ابزار اثبات دیدگاههایشان را فراهم می آورد .

فلسفه مذهب نیست و با آن متفاوت است . ادعاهای فلسفه در باره جهان به کمک منطق قابل قبول می شود ، در حالیکه مذهب اصول خاص خود را دارد و ممکن است با بهره گیری از داستان سرائی و قصه گوئی و ... دیدگاههای خود را بیان نماید .

فلسفه به ما یاد میدهد که چگونه فکر کنیم . فیلسوفان نه تنها به ما می گویند که به چه جیزی فکر کنیم ، بلکه به ما یاد میدهند که چگونه  بیاندیشیم . فلسفه رشته علمی و مطالعاتی بسیار فراگیری است و هرچه دنیای واقعیت ،جامعه و سیاست تغییر می کند ،سخن فلسفی هم همراه با آن تغییر می کند .

منبع : فلسفه تعلیم و تربیت |فلسفه چیست؟
برچسب ها : فلسفه ,توان ,خاصی برای ,فلسفه چیست؟